ป้องกันไว้ก่อน.. ปากแพรกจัดอบรมอสม. [ 1 ก.ค. 2554 ]

              

                                                      นายกปากแพรกรุก..  จัดอบรมเฝ้าระวัง.. โรคไข้เลือดออก..

                                    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดอบรม“ โครงการเฝ้าระวังไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2554  ”  จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

                        นายปราโมทย์  อุ่นจิตสกุล  นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก  เปิดเผยว่า  ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต พี่น้องประชาชน และลูกหลานในเขตตำบลปากแพรก  การรณรงค์ให้ประชาชนเฝ้าระวัง และร่วมมือกันป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง   เทศบาลตำบลปากแพรกจึงได้จัด “ โครงการเฝ้า ระวังไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2554 ขึ้น   โดยจัดวิทยากรบบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก วิธีการเฝ้าระวังอย่างถูกวิธี และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องฉีดพ่นหมอกควันให้กับกลุ่มแกนนำเครือข่ายอสม. เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตน  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากแพรก