Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  โครงการเสริมสร้างและฝึกประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ [ 5 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  งานปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดกาญจนบุรี [ 4 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร [ 31 ส.ค. 2557 ]

โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับการบริการเพื่อรองรับ AEC เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2557 ...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสมุนไพรบำบัดรักษาโรคต่อเนื่อง [ 26 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกร่วมกันปลูกต้นไม้ [ 13 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 13 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ร่วมงานเปิดศูนย์สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ [ 7 ส.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ท่านปลัดจิรศักดิ์ พรหมชนะ เข้าร่วมวางพวงมาลางานวันระพี [ 7 ส.ค. 2557 ]

"วันรพี" (๗ สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้ ...อ่านต่อ>>
  โครงการเสริมสร้างวินัยและมารยาทที่ดีในสังคม [ 6 ส.ค. 2557 ]

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านต่อ>>
  เติมความรู้ .. สู่องค์กรเป็นเลิศ [ 29 ก.ค. 2557 ]

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและการให้บริการประชาชน ...อ่านต่อ>>
  เปิดพื้นที่.. สร้างสรรค์ พลังดนตรี เยาวชนรุ่นใหม่ [ 15 ก.ค. 2557 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ พลังดนตรี เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก ซ้อมรับมืออัคคีภัย.. เกิดเหตุ อุ่นใจ ปลอดภัย ไม่งง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.ค. 2557 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...อ่านต่อ>>
  สอนน้อง.. เยาวชนเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด [ 23 มิ.ย. 2557 ]

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรมค่ายเยาวชนเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรก.. ล้อมรั้ว ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 18 มิ.ย. 2557 ]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ รณรงค์ป้องกันช่วงฤดูกาลระบาด ...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |